Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 149 34.23%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 139 37.41%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 55 207 26.57%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 141 40.43%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 57 103 55.34%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 59 116 50.86%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 60 92 65.22%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 60 184 32.61%
309 TTDTICH – Diện tích 60 147 40.82%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 61 214 28.50%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 63 182 34.62%