Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 72 575 12.52%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 53 202 26.24%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 48 170 28.24%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 39 116 33.62%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 38 173 21.97%
1219 REMAINDER - Số dư 37 254 14.57%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
1212 DELARR - Xóa dãy 33 64 51.56%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 28 140 20.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 86 32.56%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 57 42.11%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 24 93 25.81%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 75 30.67%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1226 JOSEPHUS 21 49 42.86%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
1242 ICBUS - Xe liên tỉnh 20 38 52.63%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 20 40 50.00%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 48 41.67%