Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5148 Traveling - Du lịch 48 102 47.06%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 42 184 22.83%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 35 71 49.30%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
598 MANGGT - Mạng giao thông 34 152 22.37%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
690 COWS - Duy trì đường mòn 31 59 52.54%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 24 52 46.15%