Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
675 COUNTK 0 4 0.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
32 HY025 - Chia hết 6 81 7.41%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
603 COLOR 17 33 51.52%
705 CD2B15 - Tổ hợp 17 96 17.71%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
5062 TRIANGLE - Tam giác 20 29 68.97%
627 DIVISIBLE 21 91 23.08%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 26 35 74.29%
834 VECTOR - Véc tơ 44 79 55.70%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 49 73 67.12%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 125 49.60%