Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 0 0 -
2024 GATHER 0 0 -
2023 FORMAT1 0 0 -
2022 EXPLORATION 0 0 -
2021 DININGB - Bữa tối 20 32 62.50%
2020 CTRAVEL 0 0 -
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
2018 ATM 14 33 42.42%
2017 NTREES - Trồng cây 0 0 -
2016 NINJA 0 10 0.00%
2015 BCL 0 2 0.00%
2014 NAW 0 1 0.00%
2013 NAMING 0 0 -
2012 NUMBER 0 0 -
2011 NUMERE 0 3 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2007 IMGAME 0 0 -
2006 JUMPER 0 0 -
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
2004 HAMILTON 0 0 -
2003 HACK 1 2 50.00%
2002 BABY - JustinBieber 3 4 75.00%