Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
2049 COWRUN - Tập chạy 29 104 27.88%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2043 SỐ FIBONACCI 9 53 16.98%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
2039 BILA 3 3 100.00%
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -
2035 HORROR 0 0 -
2034 GCD50 4 19 21.05%
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
2032 ERRANT-KNIGHT 0 0 -
2031 DEJAVU 0 0 -
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2029 BANDYTA - Đánh bạc 6 20 30.00%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 0 -
2027 ROOK1 - Quân xe 1 12 35 34.29%
2026 IRREV - Phần tử không xác định 0 0 -