Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
1475 CONVOL - Tích chập 31 100 31.00%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 100 15.00%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 100 27.00%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 99 35.35%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 56 99 56.57%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 42 98 42.86%
254 GAME - Trời cho 27 98 27.55%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
213 ARCHERY - Bắn cung 41 97 42.27%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1229 CROBOT - Chu trình 20 96 20.83%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 51 95 53.68%
1055 PINPOS - Đinh ghim 34 94 36.17%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 20 94 21.28%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 94 23.40%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%