Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1475 CONVOL - Tích chập 26 86 30.23%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 49 86 56.98%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
803 FAIR - Hội chợ 35 84 41.67%
1406 SDINO 9 84 10.71%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 63 84 75.00%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 58 84 69.05%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 25 83 30.12%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 34 83 40.96%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 26 83 31.33%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
32 HY025 - Chia hết 6 81 7.41%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 45 81 55.56%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 53 81 65.43%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%