Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 38 116 32.76%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 38 77 49.35%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 38 410 9.27%
5096 AREA - Diện tích 38 51 74.51%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 37 84 44.05%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 37 95 38.95%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 37 80 46.25%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 37 55 67.27%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 36 154 23.38%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 36 150 24.00%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 36 212 16.98%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 36 54 66.67%
605 DEMSO 36 92 39.13%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 36 75 48.00%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 36 68 52.94%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 36 180 20.00%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 35 129 27.13%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 35 249 14.06%
888 MAYUI - Máy ủi 35 89 39.33%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 142 24.65%