Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 118 29.66%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
1055 PINPOS - Đinh ghim 34 94 36.17%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 33 77 42.86%
5011 INVERT - Số đảo ngược 33 49 67.35%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 33 45 73.33%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 145 22.76%
1213 POOL - Bể bơi 33 114 28.95%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 33 48 68.75%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 33 56 58.93%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 33 91 36.26%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 32 121 26.45%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
633 COUNT 32 122 26.23%
647 ELEVATOR 32 50 64.00%