Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 38 68.42%
1022 PART - Chia đoạn 26 38 68.42%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 124 20.16%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 25 190 13.16%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 25 113 22.12%
645 BIGGER 25 47 53.19%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 25 38 65.79%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 25 85 29.41%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 25 221 11.31%
1475 CONVOL - Tích chập 25 82 30.49%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 25 34 73.53%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 25 28 89.29%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 25 47 53.19%
1256 TIME - Thời gian trung bình 25 78 32.05%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 24 67 35.82%
24 HY017 - Xây đường 24 52 46.15%
329 MK42SUM – Số số hạng 24 52 46.15%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 102 23.53%
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
655 PRODUCT 24 33 72.73%
676 DSUM 24 33 72.73%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 24 77 31.17%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%