Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1465 POLICE 1 2 50.00%
2233 BUGGY 1 10 10.00%
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2240 FLOWER 1 4 25.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
2251 NBUY 1 7 14.29%
2254 NFACTOR 1 1 100.00%
2003 HACK 1 2 50.00%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
2267 HAMMING 1 2 50.00%
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
1261 GAME 1 1 100.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%