Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2259 DELCOL 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 13 16 81.25%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 64 91 70.33%
5036 DELSTR - Xóa xâu 59 73 80.82%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 37 56 66.07%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 46 65 70.77%
605 DEMSO 40 119 33.61%
454 DEMSO - Đếm số 61 136 44.85%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 53 102 51.96%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 233 10.30%
2278 DFS 0 2 0.00%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1359 DGT 30 67 44.78%
1553 DHAKA - Đường đến Dhaka 12 31 38.71%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 23 60.87%
2086 DIAMOND 0 0 -
2316 DICE 1 2 50.00%
2346 DICE 0 9 0.00%
2107 DICE 1 2 50.00%
2176 DICE 0 0 -
2283 DICEGAME 1 2 50.00%