Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
2031 DEJAVU 0 6 0.00%
1212 DELARR - Xóa dãy 60 111 54.05%
1153 DELCHAR - Xóa ký tự 0 10 0.00%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 40 75 53.33%
5108 DELCHAR - Xóa ký tự 9 18 50.00%
2259 DELCOL 3 15 20.00%
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 2 0.00%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 19 26 73.08%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 70 87 80.46%
5036 DELSTR - Xóa xâu 71 99 71.72%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 32 43 74.42%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 58 83 69.88%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 64 85 75.29%
605 DEMSO 36 92 39.13%
454 DEMSO - Đếm số 61 128 47.66%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 48 100 48.00%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 8 112 7.14%
5118 DEQUE - Hàng đợi hai đầu 18 26 69.23%
2278 DFS 0 2 0.00%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 210 508 41.34%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1359 DGT 32 69 46.38%