Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 102 47.06%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
577 ZAM - Kén chồng 45 113 39.82%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
580 NUMBERS - Đếm số 37 155 23.87%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 47 73 64.38%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 50 177 28.25%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 5 52 9.62%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 62 192 32.29%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 80 524 15.27%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 55 261 21.07%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 41 69 59.42%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 55 123 44.72%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 84 284 29.58%