Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
574 STABLE - Ổn định 16 18 88.89%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 34 56 60.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
580 NUMBERS - Đếm số 40 184 21.74%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 42 66 63.64%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 34 158 21.52%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 4 60 6.67%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 33 102 32.35%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 53 340 15.59%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 45 226 19.91%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 17 28 60.71%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 44 92 47.83%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 74 281 26.33%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 37 54 68.52%