Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 59 55.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
574 STABLE - Ổn định 16 19 84.21%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 52 79 65.82%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
580 NUMBERS - Đếm số 37 153 24.18%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 41 65 63.08%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 47 173 27.17%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 3 46 6.52%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 54 169 31.95%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 66 388 17.01%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 50 252 19.84%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 50 110 45.45%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 75 257 29.18%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 45 64 70.31%
594 SCHOOL - Đường đến trường 59 225 26.22%