Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1401 LOVER 2 6 33.33%
1400 TREE 2 4 50.00%
1398 COVER 3 6 50.00%
1397 SSEQ 0.00%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%
1393 YENOM - Thanh khoản 17 36 47.22%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 8 62.50%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 13 39 33.33%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 21 75 28.00%
1379 MANSION - Biệt thự 8 19 42.11%
1378 TMACHINE - Cỗ máy thời gian 0 24 0.00%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 18 38.89%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%