Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
839 KRYP6 16 49 32.65%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 9 49 18.37%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 49 40.82%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
1143 SEQ2015 16 48 33.33%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
650 MOD 24 48 50.00%
5011 INVERT - Số đảo ngược 32 48 66.67%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
1024 COMNET - Truyền tin 14 47 29.79%