Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 35 2.86%
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 17 140 12.14%
900 NCODERS - Tượng đài 17 30 56.67%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
926 LADDER - Lấy đồ 13 29 44.83%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 80 37.50%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 286 31.47%
1002 MINE - Đào vàng 22 135 16.30%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 39 66.67%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1006 DELPALIN - Xóa xâu đối xứng 13 16 81.25%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%