Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2126 GAME 2 8 25.00%
1261 GAME 1 1 100.00%
183 GAME - Trò chơi quân sự 135 389 34.70%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
254 GAME - Trời cho 26 87 29.89%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 8 13 61.54%
2137 GAMES 0 0 -
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 209 21.05%
2096 GARDEN 0 0 -
659 GARDEN 1 4 25.00%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 24 52 46.15%
2024 GATHER 0 0 -
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
2034 GCD50 4 19 21.05%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 5 60.00%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 114 14.04%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 94 11.70%
2070 GEARS 0 0 -