Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 8 14 57.14%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 41 39.02%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 93 34.41%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 33 139 23.74%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 42 45.24%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1363 INPOLY - Đa giác 17 30 56.67%
1362 XMOD - Số dư 4 43 9.30%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1359 DGT 30 67 44.78%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
1355 TRICOUNT - Đếm số tam giác 9 31 29.03%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 8 14 57.14%
1353 VACATION - Xử lý yêu cầu 8 33 24.24%
1352 SUMDG - Tổng chữ số 8 28 28.57%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%