Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1486 XORSET - Tập XOR 0 11 0.00%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
1488 BIENDOI - Biến đổi 12 54 22.22%
1489 TREE - Đếm cây 4 24 16.67%
1490 EZGAME - Game nó lại là quá dễ 0 1 0.00%
1491 SUMLOVE - Ngưu Lang và Chức Nữ 0 26 0.00%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 29 10.34%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 2 37 5.41%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 2 0.00%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
1497 BR - Xanh và đỏ 0 2 0.00%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 5 0.00%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1506 ROBOT 15 59 25.42%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1509 BONUS - Phần thưởng 12 37 32.43%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%