Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
812 POLE - Cột điện 43 111 38.74%
811 INFINITY - Vô hạn 13 77 16.88%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
803 FAIR - Hội chợ 37 86 43.02%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
801 DMT - Số DMT 84 399 21.05%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 57 178 32.02%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 39 67 58.21%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 120 22.50%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%