Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 10 30.00%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 24 12.50%
1106 BOARD - Bảng số 3 52 5.77%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
884 ALIENGIFT 3 14 21.43%
1398 COVER 3 6 50.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
892 OVERPART - Quá nửa 3 7 42.86%
1159 FANS 3 66 4.55%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
657 DPD1 3 8 37.50%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 3 13 23.08%