Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 22 174 12.64%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 22 29 75.86%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 55 40.00%
89 XOR – Bit khác nhau 22 23 95.65%
612 NHANTINH - Dãy nhân tính 22 39 56.41%
620 METTING 22 53 41.51%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 22 60 36.67%
5004 TICHUOC 22 33 66.67%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 22 94 23.40%
926 LADDER - Lấy đồ 22 43 51.16%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%
689 CTREE - Tâm cây 22 65 33.85%
5046 FIVE - Số lớn nhất 22 31 70.97%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 22 37 59.46%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 22 73 30.14%
1226 JOSEPHUS 22 51 43.14%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 22 99 22.22%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 22 225 9.78%
1252 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 22 69 31.88%
5097 STRING - Xâu ký tự 22 25 88.00%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 82 26.83%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 22 42 52.38%
253 BRIDGE - Qua cầu 22 108 20.37%