Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
646 TGD 23 82 28.05%
5009 SEQ - Dãy số 23 43 53.49%
665 EVENSUM 23 41 56.10%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 125 18.40%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 23 92 25.00%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%
2021 DININGB - Bữa tối 23 38 60.53%
233 VUONHOA - Vườn hoa 23 61 37.70%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 233 10.30%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
888 MAYUI - Máy ủi 24 34 70.59%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%
1155 BIGBALL 24 64 37.50%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
5048 MUAQUA - Mua quà 24 44 54.55%
698 CD2B05 - Số đẹp 24 50 48.00%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 24 79 30.38%
5062 TRIANGLE - Tam giác 24 34 70.59%