Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 12 25.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
1319 BOARD 6 12 50.00%
2089 WORDPOW 0 12 0.00%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1402 CHEFINV 4 12 33.33%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 12 16.67%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1264 QQ - Xếp hàng 6 12 50.00%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
1486 XORSET - Tập XOR 0 11 0.00%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 6 10 60.00%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1571 RSEQ 6 10 60.00%
1321 CARPET 2 10 20.00%
2091 BIT1 3 10 30.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 3 10 30.00%