Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1401 LOVER 2 6 33.33%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
903 ORE - Khai thác quặng 2 5 40.00%
5002 HELLO 2 3 66.67%
5005 XINCHAO 2 2 100.00%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
2206 KEYLOGGER 2 14 14.29%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 2 46 4.35%
1468 LOTTERY - Xổ số 2 40 5.00%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
2000 APPLE 2 9 22.22%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%
5090 VACCINE - Vắc-xin phòng COVID 2 16 12.50%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
2281 CHESS 2 5 40.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2286 EVENUP 2 7 28.57%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%