Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
872 VIRUS 2 13 15.38%
880 ACM 2 2 100.00%
885 INCPATH 2 3 66.67%
2166 010101 2 8 25.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
1401 LOVER 2 6 33.33%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 12 16.67%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 14 14.29%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
2219 PALIND 2 2 100.00%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
2000 APPLE 2 22 9.09%
2005 HIGHWAY 2 18 11.11%
1494 ORGANIZATION - Khảo sát các tổ chức 2 37 5.41%
1245 NSTR - Số lượng xâu 2 7 28.57%