Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 0 9 0.00%
1281 SLIS 0 8 0.00%
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
2126 GAME 2 8 25.00%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
2166 010101 2 8 25.00%
2170 SORTSUB 0 8 0.00%
641 ELECTION 7 8 87.50%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
5003 MUL 8 8 100.00%
657 DPD1 3 8 37.50%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
1538 LINEUP 3 7 42.86%
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 0 7 0.00%