Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 17 47.06%
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 14 46 30.43%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
1053 QUEEN - Quân hậu 11 36 30.56%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 10 26 38.46%
4 QUINE - Hack não!!! 106 684 15.50%
1023 RACE - Đua ngựa 19 192 9.90%
1299 RACING 7 24 29.17%
2188 RAFFLE 0 0 -
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 0 26 0.00%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
2207 RATIONAL 0 1 0.00%
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
2144 READ 0 0 -