Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1255 LOCO - Nhảy lò cò 27 60 45.00%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 100 27.00%
254 GAME - Trời cho 27 97 27.84%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
1090 PUNCH - Bìa đục lỗ 28 66 42.42%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 28 119 23.53%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 28 52 53.85%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 28 40 70.00%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1208 PAY - Mua hàng 28 49 57.14%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
1256 TIME - Thời gian trung bình 28 87 32.18%
13 HY006 - Josephus 29 100 29.00%
818 PEARL - Pha lê 29 140 20.71%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 29 69 42.03%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 29 33 87.88%
670 CHAR 29 35 82.86%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 29 29 100.00%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 104 27.88%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 74 40.54%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
329 MK42SUM – Số số hạng 30 69 43.48%
1359 DGT 30 67 44.78%