Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
527 GCDSUM – Tổng ước chung 26 84 30.95%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 26 68 38.24%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
807 RECOVER - Khôi phục dãy số 26 104 25.00%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 26 120 21.67%
329 MK42SUM – Số số hạng 26 79 32.91%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 26 117 22.22%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 26 47 55.32%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 26 39 66.67%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 26 33 78.79%
1475 CONVOL - Tích chập 26 86 30.23%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 26 37 70.27%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 26 28 92.86%
1002 MINE - Đào vàng 26 160 16.25%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 26 33 78.79%
504 GOLFYARD – Sân Golf 26 84 30.95%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 27 127 21.26%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 27 57 47.37%
1055 PINPOS - Đinh ghim 27 75 36.00%
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 27 65 41.54%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 27 36 75.00%
676 DSUM 27 36 75.00%
1196 BRIDGE - Cầu đá 27 64 42.19%