# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
4001 Do Dinh Hai 1 1500
4002 Nguyễn Xuân Phát 1 1500
4003 Lê Thanh Sương 6 1500
4004 Lê Thanh Bình 1500
4005 phạm quang minh 1 1500
4006 supersaiyarssb 1 1500
4007 Pham 1500
4008 phúc 1 1500
4009 Nam 0 1500
4010 Phan Thịnh 1500
4011 FPX suygestu 1 1500
4012 Gia Hưng 4 1500
4013 YU 1 1500
4014 pp 0 1500
4015 Phạm Tiến Đạt 5 1500
4016 Nguyễn Sỹ Anh 1 1500
4017 Something 1 1500
4018 Lê Chí Hưng 3 1500
4019 Trần Khánh Châu 1500
4020 đâsdasda 2 1500
4021 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 4 1500
4022 Nguyen Duc Anh 0 1500
4023 Tạ Chí Thành Danh 5 1500
4024 tacongnam 1 1500
4025 Ta Huynh Dat 2 1500
4026 Nguyễn Viết Thành Đạt 1 1500
4027 Tạ Đức Mạnh 0 1500
4028 Kuro 1 1500
4029 Nguyen Tan Tai 25 1500
4030 Tạ Hoàng Quân 7 1500
4031 TẠ Hồng Nhung 1500
4032 tai 2 1500
4033 Phan Nguyen Duc Tai 0 1500
4034 Nguyễn Tấn Tài 1 1500
4035 Tài Nguyễn 1 1500
4036 Đỗ Hữu Tài 3 1500
4037 taiduong 0 1500
4038 Nguyễn Đức Huy 1500
4039 Nguyễn Đức Huy 1500
4040 taifanh 1 1500
4041 phan anh tài 3 1500
4042 Nguyễn Văn A 0 1500
4043 Tài 1 1500
4044 Tuong Anh Kiet 0 1500
4045 xxx 1 1500
4046 Nguyen ngoc minh tam 1500
4047 Folontino 0 1500
4048 Kiều Tâm Đoan 1 1500
4049 Tạ Minh Kiên 1500
4050 tamm 1500