Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52837 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 81 ms 12220 K C++ 11 (NOI) / 443 B Durex+_+ 2021-10-23 15:15:23
#42167 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 82 ms 8416 K C / 1 K Trần Quang 2021-07-11 11:15:18
#62469 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 105 ms 8128 K C / 334 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-12-13 3:58:01
#119507 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 106 ms 8228 K C++ 17 / 352 B Tiêu Dao 2023-12-22 16:51:44
#37811 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 107 ms 8168 K C++ (NOI) / 306 B anhduc 2021-05-28 16:48:10
#12650 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 109 ms 1172 K C++ / 317 B Bùi Hải Đăng 2020-10-29 4:11:05
#44868 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 109 ms 1192 K C++ / 389 B hihihi1 2021-08-22 5:10:52
#48638 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 109 ms 1212 K C++ 14 / 389 B nguyen khac thu 2021-09-22 18:31:44
#79861 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 109 ms 1184 K C++ / 389 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 13:01:13
#15788 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 120 ms 8272 K C++ 14 / 507 B always tle 2020-11-17 5:55:32
#4484 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 122 ms 8288 K C++ / 439 B Phạm Thế Phong 2020-03-07 13:23:28
#12587 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 122 ms 8296 K C++ / 375 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-29 3:57:18
#12558 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 122 ms 8296 K C++ / 342 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-29 3:50:37
#14546 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 122 ms 1188 K C++ 17 / 396 B Đủ 2020-11-11 18:18:00
#47611 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 122 ms 1252 K C++ / 332 B Onii Chan 2021-09-13 0:44:35
#12548 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 123 ms 8292 K C++ 17 / 398 B Trùm CUỐI 2020-10-29 3:45:06
#12665 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 123 ms 8296 K C++ 14 / 368 B Nguyễn Bình An 2020-10-29 4:14:38
#12573 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 123 ms 8316 K C++ 17 / 349 B Chu Minh Quân 2020-10-29 3:54:23
#12612 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 123 ms 8296 K C++ / 404 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-29 4:02:59
#12553 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 123 ms 8252 K C++ / 403 B Trần Khánh Linh 2020-10-29 3:48:56
#12585 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 124 ms 8260 K C++ / 395 B Nguyễn Huy Hùng 2020-10-29 3:57:04
#12598 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 124 ms 8248 K C++ / 412 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-10-29 4:00:00
#12567 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 124 ms 8236 K C++ / 407 B Đoàn Công Chiến 2020-10-29 3:52:31
#12578 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 124 ms 8288 K C++ / 394 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-29 3:55:42
#12732 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 125 ms 8256 K C++ / 352 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-29 4:28:10
#12683 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 125 ms 8296 K C++ / 396 B Đặng Thái Sơn 2020-10-29 4:18:16
#72382 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 125 ms 8292 K C++ 11 / 503 B Văn Hoàng Phúc 2022-02-10 14:53:29
#96480 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 125 ms 8252 K C++ 17 / 407 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-23 3:32:07
#12624 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 126 ms 8252 K C++ 17 / 363 B Trần Quang Huy 2020-10-29 4:04:02
#12727 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 126 ms 8296 K C++ / 427 B Lê Minh Tâm 2020-10-29 4:27:24
#4494 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 127 ms 8252 K C++ / 439 B Takce 2020-03-07 14:52:54
#12594 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 127 ms 8280 K C++ / 397 B Bùi Tâm Đan 2020-10-29 3:58:17
#43668 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 129 ms 8420 K C++ / 379 B Lewjxz 2021-08-10 13:52:35
#63961 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 129 ms 8244 K C++ 11 / 776 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 14:27:39
#12591 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 131 ms 8296 K C++ / 355 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-29 3:57:58
#12557 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 132 ms 8268 K C++ / 363 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-29 3:50:23
#12653 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 132 ms 8296 K C++ / 394 B Trần Trung Đức 2020-10-29 4:11:32
#96490 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 133 ms 16132 K C++ 17 / 492 B meow 2022-10-23 3:43:17
#12599 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 139 ms 8236 K C++ / 380 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-29 4:00:09
#80126 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 139 ms 8320 K C++ 17 / 369 B Đào Duy Bách 2022-04-01 7:42:10
#80204 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 141 ms 8252 K C++ 17 / 369 B Đào Duy Bách 2022-04-01 17:59:30
#5004 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 141 ms 8244 K C++ 17 / 400 B Lemon Garden 2020-03-24 1:23:02
#89021 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 145 ms 8248 K C++ / 429 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-13 10:49:51
#88455 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 159 ms 8248 K C++ 11 / 508 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-28 3:53:37
#2845 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 188 ms 1948 K C++ / 355 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-06 14:23:29
#12554 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 195 ms 8280 K C++ 17 / 414 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-29 3:49:23
#102695 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 196 ms 8236 K C++ 17 / 484 B Mr_Nguyễn 2022-11-17 12:47:26
#8326 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 197 ms 8628 K C++ / 348 B Michiki Naoyu 2020-08-19 14:54:31
#73935 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 201 ms 16076 K C++ 11 / 816 B Xuân 2022-02-17 10:09:41
#43366 #314. MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo Accepted 100 205 ms 8264 K C++ / 339 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-06 15:12:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: