Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#2745 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 9 ms 384 K C++ 14 / 632 B Chùm CUỐI 2020-01-06 2:20:07
#2830 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 10 ms 380 K C++ / 411 B Nguyễn Thành Trung 2020-01-06 2:49:08
#2951 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 10 ms 384 K C++ 11 / 478 B Chu Minh Hà 2020-01-10 14:11:01
#13026 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 10 ms 404 K C++ / 342 B Nguyễn Hữu Hải 2020-10-30 7:48:02
#14574 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 10 ms 384 K C++ 17 / 438 B Đủ 2020-11-11 18:50:14
#13115 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 12 ms 336 K C++ / 251 B Hoàng Minh Sơn 2020-10-30 8:21:42
#54105 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 12 ms 456 K C++ 17 / 378 B Tô Thanh Long 2021-10-30 16:33:23
#59975 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 12 ms 336 K C++ 17 (Clang) / 478 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:15:37
#89073 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 12 ms 380 K C++ / 422 B Nguyễn Gia Bảo 2022-08-14 9:02:10
#2780 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 437 B Đỗ Trung Phúc 2020-01-06 2:30:46
#2839 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 13 ms 324 K C++ 11 / 500 B Hà Hoàng Hiệp 2020-01-06 7:58:53
#80065 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 13 ms 332 K C++ / 344 B Đỗ Việt Cường 2022-03-31 13:08:47
#80484 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 13 ms 356 K C++ 17 / 840 B Huỳnh Bảo Khang 2022-04-05 8:02:52
#9065 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 340 K C++ 14 / 503 B always tle 2020-10-03 4:04:02
#12964 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 352 K C++ / 358 B Bùi Tâm Đan 2020-10-30 7:17:53
#12969 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 384 K C++ 17 / 412 B Chu Minh Quân 2020-10-30 7:21:12
#12934 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 388 K C++ / 455 B Tạ Thu Hà 2020-10-30 7:08:16
#56689 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 488 K C++ 11 / 593 B Lewjxz 2021-11-11 17:12:56
#44945 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 312 K C++ 11 / 334 B hihihi1 2021-08-23 6:23:54
#48717 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 444 K C++ 14 / 805 B nguyen khac thu 2021-09-23 5:11:36
#64302 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 14 ms 384 K C++ 11 / 790 B Trương Tuấn Tú 2021-12-17 3:40:34
#2826 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 356 K C++ 11 (Clang) / 406 B Trần Thế Hoàng 2020-01-06 2:48:39
#13120 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 348 K C++ 17 / 398 B Nguyễn Bình An 2020-10-30 8:23:00
#12981 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 384 K C++ / 363 B Phạm Minh Hoàng 2020-10-30 7:27:15
#19608 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 348 K C++ / 425 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:18:41
#13175 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 352 K C++ / 427 B Lê Minh Tâm 2020-10-30 14:12:23
#12444 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 372 K C++ / 417 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-10-28 6:42:54
#12974 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 384 K C++ / 370 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-10-30 7:22:44
#46366 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 15 ms 376 K C++ / 268 B Onii Chan 2021-09-02 17:13:38
#2598 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 16 ms 380 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-01-05 17:35:57
#4233 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 16 ms 380 K C++ / 725 B Takce 2020-02-25 14:29:39
#10065 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 16 ms 256 K C++ 11 / 476 B Nguyen Lmao 2020-10-18 12:04:39
#12433 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 16 ms 340 K C++ / 410 B Trần Khánh Linh 2020-10-28 5:03:25
#12930 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 16 ms 380 K C++ / 361 B Đặng Thái Sơn 2020-10-30 7:06:28
#3742 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 17 ms 232 K C++ (NOI) / 480 B Dương Thị Ngân Giang 2020-01-29 10:22:27
#8366 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 17 ms 364 K C++ / 655 B Michiki Naoyu 2020-08-21 15:29:56
#12986 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 17 ms 384 K C++ / 363 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-10-30 7:29:42
#12971 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 17 ms 336 K C++ / 309 B Đoàn Công Chiến 2020-10-30 7:21:40
#17596 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 17 ms 256 K Pascal / 297 B DDA 2020-11-27 14:20:35
#73920 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 17 ms 388 K C++ 11 / 827 B Xuân 2022-02-17 9:33:23
#2770 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 18 ms 324 K C++ 14 / 373 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-01-06 2:27:55
#12352 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 18 ms 352 K C++ 17 / 443 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-10-28 4:16:38
#12399 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 18 ms 384 K C++ / 449 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-10-28 4:28:13
#47990 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 18 ms 440 K C++ 14 / 393 B Vũ Đức Thuận 2021-09-16 15:07:37
#43835 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 18 ms 356 K C++ / 450 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-12 7:54:30
#37069 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 19 ms 408 K C++ 17 / 2 K Durex-_- 2021-05-15 2:57:19
#12937 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 20 ms 312 K C++ / 311 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-10-30 7:08:37
#52521 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 20 ms 332 K C++ / 303 B Thanh Sy 2021-10-21 12:03:15
#88447 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 20 ms 352 K C++ 11 / 541 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-28 3:07:09
#82742 #322. MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương Accepted 100 21 ms 392 K C++ / 418 B hm123 2022-05-02 3:18:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: