Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#39923 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 48 ms 468 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-26 16:10:25
#133755 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 66 ms 4576 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-17 17:38:34
#103118 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 36 ms 380 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-21 7:36:47
#86735 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 55 ms 4812 K C++ (NOI) / 2 K Huỳnh Bảo Khang 2022-07-03 7:41:45
#93893 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-11 13:37:10
#127243 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 372 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-01-24 10:14:28
#76824 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 122 ms 304 K Pascal / 1 K Nguyễn Hải Phong 2022-03-08 8:08:21
#44871 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 21 ms 368 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-22 15:57:49
#50374 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 360 K C++ / 1 K Nguyễn Văn Sáng 2021-10-08 2:59:54
#122206 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 1 K võ văn việt 2024-01-05 15:34:12
#118107 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 352 K C++ / 1 K meow 2023-02-06 7:37:02
#125794 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 37 ms 376 K C++ 17 / 999 B Phan Quốc Triệu 2024-01-19 8:21:57
#63593 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 38 ms 384 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:11:24
#141418 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 360 K C++ 17 / 1004 B SietaiAne 2024-03-15 10:55:08
#49617 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 1225 ms 380 K C++ 17 / 983 B Sái Công Minh 2021-10-02 3:44:11
#142927 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 553 ms 380 K C++ 17 / 954 B TRAN VAN HAI 2024-03-24 16:12:13
#60694 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 901 ms 360 K C++ 14 / 941 B Nguyễn Văn Thắng 2021-12-02 14:39:40
#117818 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 787 B Trùm CUỐI 2023-02-03 9:25:32
#123716 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 50 ms 400 K C++ 17 / 877 B Huynh Nhat Phat 2024-01-10 15:12:22
#129542 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 833 B nqd 2024-01-31 7:24:08
#75588 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 39 ms 436 K C++ 11 / 800 B Xuân 2022-02-25 15:39:24
#107930 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 799 B Akiet 2022-12-06 1:01:48
#5777 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 42 ms 432 K C++ 17 / 787 B Phạm Thế Phong 2020-04-14 15:00:32
#7691 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 785 B Lemon Garden 2020-06-23 3:19:35
#125807 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 360 K C++ 17 / 720 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-01-19 8:26:16
#70410 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 1181 ms 376 K C++ 11 (Clang) / 763 B tran cong viet 2022-01-24 2:49:11
#92209 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 48 ms 384 K C++ / 762 B Lương Minh Hiếu 2022-09-20 13:42:01
#87830 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 380 K C++ 11 / 762 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 8:59:01
#93914 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 43 ms 388 K C++ / 761 B Trần Huy Hoàng 2022-10-11 14:39:38
#75538 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 512 K C++ / 759 B Lê Phan Hiển 2022-02-25 12:49:26
#93942 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 38 ms 352 K C++ / 756 B Gia_Hung 2022-10-12 0:52:46
#70388 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 58 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 756 B Đặng Đức Thắng 2022-01-24 1:49:09
#41180 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 264 K Pascal / 745 B Anh Pha 2021-07-03 12:55:32
#40186 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 736 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 11:03:46
#127941 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 35 ms 344 K C++ 17 / 666 B Đào Quang Dũng 2024-01-26 10:19:40
#125961 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 372 K C++ 17 / 666 B Đào Đức Thắng 2024-01-19 13:18:09
#41439 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 468 K C++ 14 / 708 B vuvanhung 2021-07-06 8:08:56
#117821 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 658 B Nguyễn Quốc Việt 2023-02-03 9:27:17
#130484 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 360 K C++ 11 / 686 B Anh Anh 2024-02-03 4:26:18
#69697 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 40 ms 356 K C++ 14 / 681 B Phạm Thị Trà Giang 2022-01-18 9:30:12
#136652 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 27 ms 456 K C++ / 677 B Vũ Thiện Nhân 2024-02-23 9:06:19
#124107 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 34 ms 320 K C++ 17 / 673 B n m v 2024-01-12 15:43:40
#117817 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 368 K C++ 14 / 634 B Lường Ngọc An 2023-02-03 9:25:30
#44589 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 11 / 661 B Phạm Đức Hào 2021-08-19 9:11:26
#125797 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 320 K C++ 17 / 604 B Trần Bình An 2024-01-19 8:22:52
#30249 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-10 9:53:11
#29328 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 37 ms 388 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-03 10:12:10
#125805 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 372 K C++ 14 / 622 B Nguyễn Phương 2024-01-19 8:25:35
#77334 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 636 B Hồ Minh Khôi 2022-03-14 8:51:17
#103021 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 504 K C++ 17 (Clang) / 635 B Bui Chi Vi 2022-11-19 15:58:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: