Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#48750 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 20 ms 344 K C++ 11 (NOI) / 494 B hihihi1 2021-09-23 12:15:45
#54013 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 20 ms 468 K C++ 14 / 494 B mmmm 2021-10-30 8:41:36
#44871 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 21 ms 368 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-22 15:57:49
#103024 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 21 ms 260 K C++ (NOI) / 618 B Bui Chi Vi 2022-11-19 16:00:09
#48793 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 22 ms 352 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-09-23 15:08:46
#77298 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 24 ms 308 K Pascal / 400 B khongbiet 2022-03-14 3:11:29
#30132 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 25 ms 356 K C++ 17 / 518 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-10 8:51:08
#105250 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 376 K C++ / 589 B Nguyễn Văn Hải 2022-11-25 7:55:37
#30074 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 356 K C++ 17 / 514 B Đoàn Công Chiến 2021-03-10 5:24:03
#136640 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 360 K C++ / 578 B Trần Thị Minh Ngọc 2024-02-23 8:58:21
#135899 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 26 ms 360 K C++ 17 / 455 B KhanhLe w 2024-02-22 2:55:10
#30147 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 27 ms 344 K C++ 17 / 514 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-10 8:54:42
#136652 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 27 ms 456 K C++ / 677 B Vũ Thiện Nhân 2024-02-23 9:06:19
#30141 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 336 K C++ 17 (Clang) / 514 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-10 8:53:21
#30139 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 514 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-10 8:52:41
#30071 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 360 K C++ 17 / 588 B Trần Khánh Linh 2021-03-10 5:01:24
#77789 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 356 K C++ / 594 B Lê Phan Hiển 2022-03-18 4:49:12
#89538 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 372 K C++ / 481 B thành moi 2022-08-21 2:38:52
#107930 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 28 ms 352 K C++ 17 / 799 B Akiet 2022-12-06 1:01:48
#30145 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 514 B Nguyễn Bình An 2021-03-10 8:54:18
#30150 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 344 K C++ 17 / 514 B Chu Minh Quân 2021-03-10 8:55:42
#30142 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 496 B Trần Trung Đức 2021-03-10 8:53:26
#30162 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 475 B Lê Minh Tâm 2021-03-10 9:08:57
#30160 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 451 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-10 9:08:48
#44589 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 352 K C++ 11 / 661 B Phạm Đức Hào 2021-08-19 9:11:26
#77294 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 404 K Pascal / 384 B trần tất huy 2022-03-14 3:09:17
#93861 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 356 K C++ / 535 B Phan Mạnh Hùng 2022-10-11 9:57:18
#117817 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 368 K C++ 14 / 634 B Lường Ngọc An 2023-02-03 9:25:30
#125961 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 372 K C++ 17 / 666 B Đào Đức Thắng 2024-01-19 13:18:09
#127243 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 372 K C++ 17 / 1 K I <3 CSS 2024-01-24 10:14:28
#130484 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 360 K C++ 11 / 686 B Anh Anh 2024-02-03 4:26:18
#129542 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 30 ms 384 K C++ 14 / 833 B nqd 2024-01-31 7:24:08
#30109 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 514 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-10 6:35:06
#30165 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 507 B Tạ Thu Hà 2021-03-10 9:09:38
#77334 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 636 B Hồ Minh Khôi 2022-03-14 8:51:17
#125796 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 348 K C++ 17 / 666 B Trùm CUỐI 2024-01-19 8:22:40
#5907 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 783 B Phạm Thế Phong 2020-04-17 14:50:06
#7691 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 785 B Lemon Garden 2020-06-23 3:19:35
#41180 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 264 K Pascal / 745 B Anh Pha 2021-07-03 12:55:32
#117819 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 344 K C++ 17 / 404 B Phạm Thanh Lam 2023-02-03 9:25:41
#117827 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 356 K C++ 17 / 381 B Ninh Anh Vũ 2023-02-03 9:29:28
#125805 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 372 K C++ 14 / 622 B Nguyễn Phương 2024-01-19 8:25:35
#125982 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 376 K C++ 17 / 558 B Trần Long 2024-01-19 13:56:02
#125914 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 380 K C++ 17 / 460 B Phạm Đức Thiện 2024-01-19 9:42:22
#122732 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 628 B Phạm Minh Quân 2024-01-08 10:02:31
#136668 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 32 ms 380 K C++ / 532 B hung 2024-02-23 9:52:11
#30249 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-10 9:53:11
#41439 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 468 K C++ 14 / 708 B vuvanhung 2021-07-06 8:08:56
#51131 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 384 K C++ / 570 B trần minh hoàng 2021-10-13 15:50:28
#87830 #363. DOEXAM - Làm bài thi Accepted 100 33 ms 380 K C++ 11 / 762 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-18 8:59:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: