Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#58426 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 24 ms 372 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-11-19 6:38:47
#5378 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 36 ms 388 K C++ 17 / 508 B Trùm CUỐI 2020-04-06 8:40:08
#6822 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 44 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 690 B Trần Hương Trang 2020-05-05 4:03:40
#28962 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 45 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 661 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-01 1:46:46
#46066 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 46 ms 1264 K C++ 14 / 1 K always tle 2021-08-31 3:42:29
#5377 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 51 ms 388 K C++ 17 / 828 B Phạm Thế Phong 2020-04-06 8:32:03
#62380 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 51 ms 456 K C++ / 874 B Tiêu Trọng Phúc 2021-12-13 0:25:50
#69893 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 52 ms 368 K C++ 17 / 532 B Lê Văn Trường 2022-01-20 2:17:20
#5376 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 54 ms 468 K C++ 14 / 622 B Hà Hoàng Hiệp 2020-04-06 8:30:26
#28969 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 55 ms 484 K C++ 17 / 661 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-01 1:48:27
#28984 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 57 ms 384 K C++ 17 / 477 B Bùi Hải Đăng 2021-03-01 1:55:48
#28994 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 57 ms 376 K C++ 17 / 663 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-01 1:57:18
#28972 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 57 ms 384 K C++ 17 / 663 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-01 1:51:06
#28988 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 57 ms 408 K C++ / 661 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-03-01 1:56:45
#116194 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 57 ms 1320 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Nam Hy 2023-01-18 18:17:39
#28989 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 59 ms 376 K C++ 17 / 477 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-01 1:56:46
#28980 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 59 ms 348 K C++ 17 / 591 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-01 1:55:21
#29002 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 / 607 B Lê Minh Tâm 2021-03-01 2:07:14
#38467 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 59 ms 1300 K C++ 14 / 2 K MeowT.dev 2021-06-05 22:46:44
#28973 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 60 ms 384 K C++ 17 / 605 B Bùi Tâm Đan 2021-03-01 1:51:16
#33309 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 60 ms 256 K Pascal / 615 B Khuyen Tran 2021-03-31 8:29:00
#28963 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 62 ms 468 K C++ 17 / 661 B Nguyễn Bình An 2021-03-01 1:47:10
#28983 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 64 ms 384 K C++ 17 / 591 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-01 1:55:47
#28997 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 64 ms 396 K C++ 17 / 607 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-01 2:06:28
#28981 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 64 ms 404 K C++ 17 / 607 B Đặng Thái Sơn 2021-03-01 1:55:28
#98072 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 64 ms 1412 K C++ 17 / 686 B Hồ Văn Đằng 2022-11-03 2:54:34
#78659 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 65 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 1 K HuangChảMực 2022-03-24 11:46:20
#97530 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 65 ms 448 K C++ 14 / 735 B Lâm Duy Bảo 2022-11-01 3:59:52
#28977 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 68 ms 384 K C++ 17 / 663 B Chu Minh Quân 2021-03-01 1:54:43
#28970 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 69 ms 376 K C++ 17 / 661 B Đoàn Công Chiến 2021-03-01 1:50:26
#5381 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 71 ms 432 K C++ 11 / 677 B Đoàn Thành Lâm 2020-04-06 9:05:58
#97401 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 71 ms 472 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-10-31 15:15:02
#28996 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 72 ms 384 K C++ 17 / 607 B Tạ Thu Hà 2021-03-01 2:05:40
#5379 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 73 ms 476 K C++ 14 / 677 B Lâm Thành Đức 2020-04-06 8:40:10
#29015 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 74 ms 360 K C++ 17 / 583 B Trần Trung Đức 2021-03-01 2:22:02
#47994 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 75 ms 444 K C++ 17 / 995 B Tạ Quang Kiên 2021-09-16 15:48:41
#5372 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 76 ms 444 K C++ 11 (Clang) / 679 B Dương Thị Ngân Giang 2020-04-06 8:26:14
#97591 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 80 ms 440 K C++ 17 / 817 B tquan2710 2022-11-01 7:21:01
#29009 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 82 ms 388 K C++ 17 / 664 B Trần Khánh Linh 2021-03-01 2:11:05
#53886 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 82 ms 444 K C++ 17 / 491 B hihihi1 2021-10-30 1:20:42
#78152 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 82 ms 348 K C++ 11 / 998 B Xuân 2022-03-20 5:56:42
#78763 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 85 ms 384 K C++ 17 / 797 B Huỳnh Bảo Khang 2022-03-25 4:25:41
#97515 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 86 ms 388 K C++ / 639 B lambiengquo 2022-11-01 3:38:11
#28818 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 88 ms 448 K C++ 17 / 704 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-27 6:28:49
#84054 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 91 ms 460 K C++ / 550 B hm123 2022-05-17 6:58:00
#70419 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 94 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 809 B Đặng Đức Thắng 2022-01-24 3:15:54
#92208 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 95 ms 468 K C++ / 823 B Lương Minh Hiếu 2022-09-20 13:34:45
#49612 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 96 ms 456 K C++ 17 / 1 K Sái Công Minh 2021-10-02 2:52:52
#78291 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 96 ms 468 K C++ 14 / 656 B stroke of fortune 2022-03-21 11:22:37
#34194 #390. LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng Accepted 100 97 ms 260 K Pascal / 580 B Lâm Khánh An 2021-04-11 14:42:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: