Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#47414 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 299 ms 4180 K C++ 11 / 409 B hihihi1 2021-09-12 4:07:53
#107246 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 306 ms 4192 K C++ 17 / 940 B Kripperz 2022-12-02 15:15:16
#28376 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 311 ms 16004 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2021-02-23 2:50:14
#28384 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 319 ms 16100 K Pascal / 993 B Lâm Khánh An 2021-02-23 2:59:28
#48904 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 321 ms 4180 K C++ 14 / 486 B nguyen khac thu 2021-09-24 11:21:34
#78683 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 322 ms 15972 K Pascal / 937 B Nguyen An 2022-03-24 14:14:35
#37775 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 322 ms 8140 K C++ / 672 B hoanghai T01 2021-05-28 8:17:11
#49202 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 354 ms 4192 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 6:43:30
#66722 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 357 ms 4388 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-29 6:47:25
#38022 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 367 ms 8144 K C++ 14 / 797 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-05-31 14:29:05
#75033 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 368 ms 4348 K C++ 11 / 762 B Xuân 2022-02-22 13:40:21
#26318 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 370 ms 8164 K C++ 17 / 797 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-21 15:11:49
#26443 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 372 ms 8080 K C++ / 797 B Đoàn Công Chiến 2021-01-23 2:48:28
#26290 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 373 ms 8176 K C++ 17 / 788 B Trùm CUỐI 2021-01-21 10:12:40
#26306 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 373 ms 8128 K C++ 17 / 797 B Tạ Thu Hà 2021-01-21 14:42:02
#107219 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 374 ms 8160 K C++ 17 / 774 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-12-02 14:23:54
#37971 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 375 ms 8152 K C++ 17 / 797 B Trần Khánh Linh 2021-05-30 14:34:09
#37761 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 375 ms 4224 K C++ 17 / 1 K Trần Đình Khánh Đăng 2021-05-28 3:42:13
#82843 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 376 ms 8160 K C++ 14 / 964 B Đỗ Duy Đông 2022-05-05 8:33:56
#31133 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 376 ms 15968 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Nam Khang 2021-03-13 15:37:51
#33371 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 380 ms 4184 K C++ / 577 B always tle 2021-03-31 11:37:49
#4925 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 381 ms 8144 K C++ 14 / 1 K duckman 2020-03-18 15:16:23
#38636 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 384 ms 8272 K C++ 17 / 790 B Nguyễn Hải An 2021-06-09 12:36:59
#36387 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 385 ms 8276 K C++ / 798 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:31:42
#74609 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 386 ms 8172 K C++ / 619 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-19 11:02:56
#103602 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 387 ms 12020 K C++ 17 / 865 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-11-22 8:56:15
#36425 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 389 ms 8124 K C++ 17 / 756 B vuvanhung 2021-05-08 17:42:25
#107325 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 390 ms 8320 K C++ 17 / 872 B Akiet 2022-12-03 1:48:48
#106478 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 391 ms 16984 K C++ 17 / 2 K Trần Hoàng Tuấn Hưng 2022-11-30 7:20:47
#80431 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 391 ms 12124 K C++ 11 / 974 B mc_hyuse202 2022-04-04 14:06:44
#82840 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 392 ms 15952 K C++ 17 / 850 B Nguyễn Đăng Hiển 2022-05-05 8:20:39
#105462 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 395 ms 12000 K C++ / 735 B Trần Đăng Khoa 2022-11-26 7:55:08
#103968 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 400 ms 16000 K C++ 17 / 618 B Vũ Đức Huy 2022-11-23 1:48:36
#103563 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 401 ms 12124 K C++ 17 / 768 B Ninh Anh Vũ 2022-11-22 8:25:35
#103541 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 402 ms 4212 K C++ 14 / 543 B Trần Gia Hưng 2022-11-22 8:08:23
#34954 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 403 ms 4280 K C++ 14 / 751 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 13:04:24
#46010 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 404 ms 8188 K C++ 14 / 626 B shabipilamew 2021-08-30 2:59:28
#83934 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 406 ms 15952 K C++ / 927 B NTS 2022-05-15 6:14:28
#84142 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 411 ms 8180 K C++ / 801 B hm123 2022-05-17 22:53:40
#6751 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 414 ms 12092 K C++ 17 / 770 B Phạm Thế Phong 2020-05-04 8:12:21
#26301 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 414 ms 12140 K C++ 17 / 666 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-21 13:28:52
#103927 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 414 ms 15968 K C++ 17 / 785 B meow 2022-11-23 1:29:20
#6750 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 415 ms 12032 K C++ 17 / 772 B Takce 2020-05-04 8:11:55
#26313 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 416 ms 8164 K C++ / 759 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-21 14:54:04
#88205 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 428 ms 15952 K C++ 11 / 905 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-24 3:14:53
#91411 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 430 ms 8148 K C++ 17 / 889 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-09-09 8:18:28
#67324 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 702 ms 8316 K C++ 14 / 681 B . 2022-01-01 5:26:19
#66455 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 724 ms 15868 K C++ / 705 B DEATH 2021-12-27 13:06:30
#44234 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 1070 ms 200416 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:23:45
#104015 #423. DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa Accepted 100 1261 ms 8064 K C++ (NOI) / 731 B Phùng Nhật Minh 2022-11-23 10:03:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: