Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6050 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 273 ms 3904 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-04-21 15:33:56
#8773 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 243 ms 12516 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-23 10:36:08
#8949 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 242 ms 12616 K C++ 14 / 761 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-01 8:35:40
#8957 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 553 ms 88868 K C++ 17 / 1021 B Phạm Thế Phong 2020-10-01 8:59:01
#41469 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 518 ms 16832 K C++ 14 / 1 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-06 11:41:14
#42257 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 430 ms 6508 K C++ 17 / 2 K MeowT.dev 2021-07-12 14:56:15
#42324 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 487 ms 38732 K C++ 14 / 3 K Lê Hoàng Long 2021-07-13 7:35:21
#42613 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 411 ms 2836 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:35:00
#52742 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 403 ms 2844 K C++ / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-23 7:40:55
#53617 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 420 ms 2876 K C++ / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-10-27 21:37:25
#57542 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 236 ms 12668 K C++ 17 / 826 B hihihi1 2021-11-15 11:46:38
#60082 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 434 ms 5388 K C++ 17 / 1 K Vũ Giang 2021-11-29 16:37:40
#60535 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 444 ms 3044 K C++ 14 / 1 K Duong Thao 2021-12-02 3:35:16
#67468 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 256 ms 12488 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-02 8:32:02
#71863 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 247 ms 12620 K C++ 14 / 830 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:06:36
#73504 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 437 ms 2960 K C++ 17 / 1 K Xuân 2022-02-15 14:29:30
#75418 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 429 ms 2884 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-02-24 13:34:38
#86282 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 569 ms 39608 K C++ 14 / 1 K Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-22 16:46:32
#88065 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 422 ms 5352 K C++ 17 / 2 K GRYPHON_K10 2022-07-22 15:29:55
#90546 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 1184 ms 2800 K C++ 14 / 975 B PAT 2022-08-27 7:15:02
#92021 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 1214 ms 2872 K C++ / 1 K Nguyễn Gia Bảo 2022-09-18 12:54:03
#94884 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 387 ms 3032 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 9:28:01
#94952 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 453 ms 5360 K C++ 17 / 1 K meow 2022-10-16 13:56:16
#101157 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 271 ms 3784 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-11-14 2:49:03
#102303 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 460 ms 5460 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Huy 2022-11-16 9:34:03
#109882 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 239 ms 12984 K C++ 17 / 1 K DEATH 2022-12-12 3:39:23
#121061 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 442 ms 3052 K C++ / 2 K Nguyễn An Phát 2023-12-29 9:37:43
#121066 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 318 ms 3052 K C++ 17 / 2 K Mới tập code :>> 2023-12-29 10:22:31
#122185 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 217 ms 12484 K C++ 11 (NOI) / 1 K oth 2024-01-05 13:59:57
#138365 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 685 ms 133468 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Song Đức 2024-03-04 6:20:28
#138495 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 431 ms 2688 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Duy Anh 2024-03-05 1:53:58
#139447 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 350 ms 4016 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-03-08 16:02:18
#139833 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 342 ms 5520 K C++ 14 / 2 K Jack 2024-03-11 1:32:56
#139852 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 426 ms 5200 K C++ 14 / 2 K Võ Đăng Tuệ 2024-03-11 2:42:16
#140593 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 564 ms 19964 K C++ 17 / 2 K KhanhLe w 2024-03-12 12:37:48
#143031 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 361 ms 2808 K C++ 17 (Clang) / 1 K Wheatley Minci 2024-03-25 13:05:08
#147611 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 329 ms 2812 K C++ 14 / 1 K re_fi 2024-04-30 15:09:19
#149089 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 417 ms 77768 K C++ 14 / 977 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-07 14:10:07
#151627 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 362 ms 2788 K C++ 11 / 2 K Phan Quốc Triệu 2024-05-22 4:05:24
#151767 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 318 ms 3948 K C++ 17 / 2 K Đặng Hải Long 2024-05-23 7:52:32
#152377 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 415 ms 5096 K C++ 14 / 1 K Vũ Hoài Băng 2024-05-27 1:46:22
#154512 #510. ITLINEUP – Bò xếp hàng Accepted 100 410 ms 2952 K C++ 17 / 1 K vu chi 2024-06-14 15:13:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: