Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#85386 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 11 ms 256 K Pascal / 619 B Trương Hải Anh 2022-06-10 9:12:17
#85261 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 12 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 692 B Huỳnh Bảo Khang 2022-06-09 7:32:30
#85255 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 20 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 609 B Trần Minh Tiến 2022-06-09 7:23:26
#85258 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 20 ms 368 K C++ 17 / 457 B Lê Nguyễn Tuấn Khôi 2022-06-09 7:27:10
#38578 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 21 ms 384 K C++ 14 / 639 B Ung Tuấn Lĩnh 2021-06-08 3:04:09
#39225 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 24 ms 388 K C++ 17 / 748 B Trần Cẩm Nguyên 2021-06-19 7:50:15
#5932 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 25 ms 356 K C++ 14 / 569 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-18 7:53:26
#60610 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 25 ms 360 K C++ 14 / 676 B THD 2021-12-02 9:55:16
#80983 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 25 ms 352 K C++ 17 / 587 B abcd 2022-04-10 7:49:56
#86081 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 26 ms 336 K C++ / 380 B K27TIN-NguyenTrongHiep 2022-06-20 7:05:56
#85016 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-02 11:35:13
#80991 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 29 ms 340 K C++ 17 / 480 B nger 2022-04-10 8:32:50
#28000 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 30 ms 360 K C++ / 488 B Nguyen Thai Hoang 2021-02-19 12:00:42
#85487 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 31 ms 396 K C++ 17 / 878 B Tohka Yatogami 2022-06-11 6:14:35
#31265 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 32 ms 588 K C++ 11 / 498 B Đặng Tiến Dũng 2021-03-15 13:05:00
#75229 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 32 ms 348 K C++ 11 / 642 B hihihi1 2022-02-24 3:53:46
#80932 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 346 B hungt58 2022-04-09 15:33:02
#81107 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 33 ms 340 K C++ 17 / 483 B Trần Xuân Phúc 2022-04-10 16:25:40
#72940 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 34 ms 384 K C++ / 525 B DEATH 2022-02-13 14:31:46
#81101 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 36 ms 360 K C++ / 658 B ahihi 2022-04-10 16:03:54
#85715 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 38 ms 348 K C++ 17 / 380 B HieuLe 2022-06-15 9:32:12
#80879 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 42 ms 372 K C++ / 346 B heboarr 2022-04-09 9:08:13
#86006 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 44 ms 348 K C++ 17 / 792 B meow 2022-06-18 14:15:43
#80881 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 48 ms 344 K C++ / 557 B hekey 2022-04-09 9:16:49
#85265 #800. VLN - Vải Lục Ngạn Accepted 100 161 ms 31688 K C++ 14 / 618 B Dang Khoa 2022-06-09 7:38:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: