Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 191 524 36.45%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 584 22.26%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 89 232 38.36%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 60 92 65.22%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 82 208 39.42%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 255 33.33%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 30 122 24.59%