Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 241 630 38.25%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 584 22.26%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 191 524 36.45%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 379 18.73%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 89 362 24.59%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 162 322 50.31%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 108 319 33.86%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 301 52.82%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 135 297 45.45%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 65 294 22.11%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 131 288 45.49%
696 SUMDIV - Tổng ước 74 282 26.24%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 276 26.81%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 266 29.32%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 255 33.33%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 101 249 40.56%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 169 247 68.42%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%