Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 60 92 65.22%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 584 22.26%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 191 524 36.45%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 85 255 33.33%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 82 208 39.42%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 247 546 45.24%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 162 322 50.31%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 30 122 24.59%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 169 247 68.42%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 96 246 39.02%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%