Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 30 74 40.54%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 60 161 37.27%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 25 28.00%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
865 LCA - Cha chung gần nhất 32 49 65.31%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
598 MANGGT - Mạng giao thông 33 150 22.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 199 8.04%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 51 111 45.95%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 121 275 44.00%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
900 NCODERS - Tượng đài 13 24 54.17%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 42 45.24%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 52 75 69.33%