Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 23 69 33.33%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
574 STABLE - Ổn định 22 28 78.57%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
689 CTREE - Tâm cây 18 59 30.51%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 24 70.83%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 17 27 62.96%
900 NCODERS - Tượng đài 17 32 53.13%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 207 7.73%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 19 78.95%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 13 21 61.90%