Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 46 119 38.66%
678 NYTRAVEL 32 70 45.71%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 93 34.41%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
594 SCHOOL - Đường đến trường 65 266 24.44%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 29 51 56.86%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 62 143 43.36%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
574 STABLE - Ổn định 19 23 82.61%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 17 23 73.91%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 14 18 77.78%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%