Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 12 36 33.33%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 21 52.38%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
1231 DOMINO 9 39 23.08%
624 TREE 8 17 47.06%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 8 15 53.33%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 6 10 60.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%