Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#111159 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 312 B Nguyễn Quang Vinh 2022-12-16 3:27:19
#128092 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 369 B Thái nam 2024-01-27 3:05:47
#46670 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 1916 K C++ 14 / 377 B shabipilamew 2021-09-06 7:41:33
#43704 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 414 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-11 4:37:04
#52076 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 36 ms 1916 K C++ / 416 B Xuân 2021-10-19 11:54:10
#127067 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 43 ms 1936 K C++ 14 / 444 B Đào Đức Thắng 2024-01-23 13:59:06
#41953 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 46 ms 4208 K C++ 17 / 452 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-09 15:36:50
#128140 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1920 K Pascal / 457 B Nguyễn Ngô Minh Quân 2024-01-27 3:10:45
#144378 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 477 ms 24788 K Python 3 / 464 B lê thành đạt 2024-04-05 15:17:24
#83602 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1904 K C++ 17 / 479 B Đỗ Việt Cường 2022-05-12 15:29:41
#77921 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 499 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:55:45
#146405 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 444 K C++ 17 / 504 B Cuong 2024-04-18 21:37:22
#35739 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 452 K C++ / 505 B always tle 2021-04-24 14:30:06
#30897 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 457 ms 384 K C++ 17 / 506 B Phạm Minh Hoàng 2021-03-12 9:53:41
#30902 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 453 ms 356 K C++ / 506 B Đặng Thái Sơn 2021-03-12 9:55:43
#24178 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 22 ms 1892 K C++ 17 / 510 B iwannabetheguy 2020-12-27 11:57:26
#44655 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3712 K C++ 11 / 515 B Phạm Đức Hào 2021-08-20 0:08:48
#123439 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1920 K C++ 17 (Clang) / 519 B Ha Anh 2024-01-10 3:04:36
#31072 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1892 K C++ 17 / 523 B batman 2021-03-13 9:48:32
#127970 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3452 K C++ 17 / 523 B yofwyst 2024-01-26 12:28:26
#6426 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 1924 K Pascal / 532 B Trùm CUỐI 2020-04-28 15:44:52
#58678 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1892 K C++ 17 / 562 B Vũ Giang 2021-11-21 9:31:57
#80803 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 198 ms 42864 K C++ / 591 B madara 2022-04-08 15:59:18
#153334 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 22 ms 1884 K C++ / 597 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-05 9:31:46
#153770 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 27 ms 384 K C++ 14 / 600 B Vũ Hoài Băng 2024-06-09 14:10:13
#38205 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 53 ms 4308 K Pascal / 604 B Khuyen Tran 2021-06-03 3:01:49
#30927 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 605 B Lê Minh Tâm 2021-03-12 10:02:23
#30923 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 443 ms 352 K C++ 17 / 605 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-12 10:00:34
#77012 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 41 ms 2300 K C++ 17 / 606 B hihihi1 2022-03-10 11:33:52
#30913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 607 B Bùi Hải Đăng 2021-03-12 9:57:25
#60529 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1916 K C++ 17 / 613 B trần minh hoàng 2021-12-02 2:45:42
#154139 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 70 ms 7388 K C++ / 613 B LDV 2024-06-11 10:21:23
#30919 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 436 ms 352 K C++ 17 / 625 B Tạ Thu Hà 2021-03-12 9:58:50
#155246 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 1920 K C++ 11 / 627 B HocsinhConan 2024-06-21 10:51:44
#34913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1976 K C++ 14 / 633 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 6:17:55
#105962 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 3548 K C++ 17 / 647 B Vũ Đức Huy 2022-11-29 3:46:24
#6438 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 3584 K C++ 17 / 654 B Phạm Thế Phong 2020-04-29 9:35:39
#37964 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1924 K C++ 14 / 658 B Nguyen An 2021-05-30 14:16:46
#30925 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 426 ms 384 K C++ 17 / 669 B Trần Khánh Linh 2021-03-12 10:00:57
#80435 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 673 B mc_hyuse202 2022-04-04 14:21:29
#30905 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 451 ms 348 K C++ 17 / 668 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-12 9:56:01
#30911 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 384 K C++ 17 / 668 B Trần Trung Đức 2021-03-12 9:57:14
#92203 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 178 ms 39524 K C++ 17 / 697 B ohka 2022-09-20 11:20:48
#30888 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 446 ms 380 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Bình An 2021-03-12 9:51:48
#30906 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-12 9:56:01
#30910 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 688 B Trần Quang Huy 2021-03-12 9:57:13
#30931 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 437 ms 376 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-12 10:05:36
#30895 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 356 K C++ 17 / 688 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-12 9:53:20
#30901 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 466 ms 352 K C++ 17 / 688 B Chu Minh Quân 2021-03-12 9:55:14
#30893 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 370 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 688 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-12 9:53:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: