Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#6426 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 1924 K Pascal / 532 B Trùm CUỐI 2020-04-28 15:44:52
#6438 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 3584 K C++ 17 / 654 B Phạm Thế Phong 2020-04-29 9:35:39
#24178 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 22 ms 1892 K C++ 17 / 510 B iwannabetheguy 2020-12-27 11:57:26
#30888 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 446 ms 380 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Bình An 2021-03-12 9:51:48
#30890 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 441 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-03-12 9:52:38
#30893 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 370 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 688 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-03-12 9:53:06
#30895 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 356 K C++ 17 / 688 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-03-12 9:53:20
#30897 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 457 ms 384 K C++ 17 / 506 B Phạm Minh Hoàng 2021-03-12 9:53:41
#30898 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-12 9:54:00
#30901 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 466 ms 352 K C++ 17 / 688 B Chu Minh Quân 2021-03-12 9:55:14
#30902 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 453 ms 356 K C++ / 506 B Đặng Thái Sơn 2021-03-12 9:55:43
#30906 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 352 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-03-12 9:56:01
#30905 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 451 ms 348 K C++ 17 / 668 B Nguyễn Huy Hùng 2021-03-12 9:56:01
#30910 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 688 B Trần Quang Huy 2021-03-12 9:57:13
#30911 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 439 ms 384 K C++ 17 / 668 B Trần Trung Đức 2021-03-12 9:57:14
#30913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 448 ms 352 K C++ 17 / 607 B Bùi Hải Đăng 2021-03-12 9:57:25
#30919 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 436 ms 352 K C++ 17 / 625 B Tạ Thu Hà 2021-03-12 9:58:50
#30923 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 443 ms 352 K C++ 17 / 605 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-03-12 10:00:34
#30925 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 426 ms 384 K C++ 17 / 669 B Trần Khánh Linh 2021-03-12 10:00:57
#30927 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 454 ms 352 K C++ 17 / 605 B Lê Minh Tâm 2021-03-12 10:02:23
#30931 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 437 ms 376 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Ngọc Thủy 2021-03-12 10:05:36
#31072 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1892 K C++ 17 / 523 B batman 2021-03-13 9:48:32
#31228 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 433 ms 368 K C++ 17 / 688 B Hoàng Minh Sơn 2021-03-14 13:36:26
#31849 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 456 ms 384 K C++ 17 / 688 B Nguyễn Hữu Hải 2021-03-20 0:26:13
#34913 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1976 K C++ 14 / 633 B Con Vịt Kutee 2021-04-16 6:17:55
#35739 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 452 K C++ / 505 B always tle 2021-04-24 14:30:06
#35955 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1848 K C++ 17 / 985 B Trần Đình Khánh Đăng 2021-04-27 8:16:26
#37964 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1924 K C++ 14 / 658 B Nguyen An 2021-05-30 14:16:46
#38203 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 51 ms 4460 K Pascal / 604 B Khuyen Tran 2021-06-03 3:00:06
#41006 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 3456 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-07-02 15:20:37
#41953 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 46 ms 4208 K C++ 17 / 452 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-09 15:36:50
#43704 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 414 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-11 4:37:04
#44655 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 39 ms 3712 K C++ 11 / 515 B Phạm Đức Hào 2021-08-20 0:08:48
#46670 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 49 ms 1916 K C++ 14 / 377 B shabipilamew 2021-09-06 7:41:33
#49213 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:05:20
#50195 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1860 K C++ 17 / 801 B Tạ Quang Kiên 2021-10-06 15:48:15
#52076 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 36 ms 1916 K C++ / 416 B Xuân 2021-10-19 11:54:10
#57578 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 24 ms 1940 K C++ 17 / 4 K hihihi1 2021-11-15 11:56:32
#58678 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 31 ms 1892 K C++ 17 / 562 B Vũ Giang 2021-11-21 9:31:57
#60529 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 37 ms 1916 K C++ 17 / 613 B trần minh hoàng 2021-12-02 2:45:42
#66725 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 30 ms 1920 K C++ 17 / 912 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 6:56:59
#77921 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 499 B Phan Ngọc Thức 2022-03-18 13:55:45
#78298 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 1916 K C++ 14 / 862 B stroke of fortune 2022-03-21 12:25:40
#80435 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 673 B mc_hyuse202 2022-04-04 14:21:29
#80803 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 198 ms 42864 K C++ / 591 B madara 2022-04-08 15:59:18
#82646 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 43 ms 1852 K C++ 14 / 739 B Lê Thiên Phú 2022-04-29 13:44:25
#83602 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 33 ms 1904 K C++ 17 / 479 B Đỗ Việt Cường 2022-05-12 15:29:41
#92203 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 178 ms 39524 K C++ 17 / 697 B ohka 2022-09-20 11:20:48
#103133 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 179 ms 760 K C++ 17 / 2 K Neko Phạm 2022-11-21 8:26:20
#103776 #563. CAYKHE - Ăn khế trả vàng Accepted 100 32 ms 2272 K C++ / 1 K Trần Châu Gia Nguyên 2022-11-22 14:37:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: