Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1359 DGT 30 67 44.78%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 41 181 22.65%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
1373 SUBKGCD - Ước dãy 9 17 52.94%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 27 61 44.26%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 18 38.89%
1378 TMACHINE - Cỗ máy thời gian 0 24 0.00%
1379 MANSION - Biệt thự 8 19 42.11%
1380 PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P 22 80 27.50%
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 14 46 30.43%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%