Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5149 MINIMUM - Thấp nhất 17 19 89.47%
36 HY029 2 19 10.53%
37 HY030 2 19 10.53%
2101 ODD 6 19 31.58%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1116 PROD 6 19 31.58%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 19 36.84%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
637 TABLEDEL 10 19 52.63%
654 CONSEQ 8 19 42.11%
656 CLKANGLE 10 19 52.63%
668 ART 6 19 31.58%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1239 PIN 9 19 47.37%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 19 36.84%
2034 GCD50 4 19 21.05%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2308 SUBSEQ 5 18 27.78%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1313 GRAPH 10 18 55.56%
1345 JOBBERY 7 18 38.89%
1348 PETROL - Trạm bơn xăng 10 18 55.56%