Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1279 MODSUM - Tổng dư 0.00%
1098 MODULO 2 9 22.22%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 54 122 44.26%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 21 43 48.84%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1043 MOUNTAIN - Dồn đống 8 27 29.63%
2055 MOVE 6 30 20.00%
1160 MOVING 0 16 0.00%
2120 MOWLAWN 2 14 14.29%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 174 394 44.16%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
92 MSB – Bit cao nhất 13 17 76.47%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 22 75 29.33%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 3 14 21.43%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
5048 MUAQUA - Mua quà 23 42 54.76%
5003 MUL 8 8 100.00%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
266 MUSHROOM - Hái nấm 91 216 42.13%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%