Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
95 BITFLIP – Đảo bit 6 12 50.00%
608 SQUARE 6 33 18.18%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 6 17 35.29%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 6 14 42.86%
880 ACM 6 7 85.71%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 6 6 100.00%
1410 SAG - Khôi phục xâu 6 7 85.71%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 6 6 100.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
651 HCN 6 15 40.00%
5003 MUL 6 7 85.71%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
5015 HEX - Số thập lục phân 6 7 85.71%
668 ART 6 17 35.29%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
684 SUFFPREF – Tiền tố giống hậu tố 6 6 100.00%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%