Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 6 10 60.00%
1116 PROD 6 19 31.58%
608 SQUARE 6 65 9.23%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
651 HCN 6 16 37.50%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
668 ART 6 19 31.58%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1452 SUPERSEQ 6 14 42.86%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1240 REPAIR - Sửa đường 6 13 46.15%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
2029 BANDYTA - Đánh bạc 6 20 30.00%