Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
2308 SUBSEQ 5 18 27.78%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 5 17 29.41%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 13 38.46%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%
5136 LONGSEQ - Dãy con dài nhất 5 36 13.89%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 5 9 55.56%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
2336 GRIDCOLOR 5 25 20.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1571 RSEQ 5 8 62.50%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 5 8 62.50%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 13 38.46%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 5 11 45.45%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%