Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
1110 LCM - Bội chung nhỏ nhất 17 69 24.64%
603 COLOR 17 40 42.50%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 17 42 40.48%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 17 36 47.22%
1217 CPAIRS - Cặp số 17 100 17.00%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 17 23 73.91%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1297 BONUS 18 70 25.71%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 18 23 78.26%
1117 MATRIXSEARCH 18 56 32.14%