Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 16 67 23.88%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 28 57.14%
1393 YENOM - Thanh khoản 16 31 51.61%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 16 96 16.67%
1149 OAKS - Rừng sồi 16 52 30.77%
1409 TABLE 16 133 12.03%
649 TRAVELAB 16 25 64.00%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 16 63 25.40%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 16 96 16.67%
694 FAREWELL - Chia tay 16 23 69.57%
1462 CITIES 16 74 21.62%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 36 44.44%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 70 22.86%
1477 XQUERY - Truy vấn 16 165 9.70%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 16 60 26.67%
1251 SEQSTR - Dãy xâu 16 49 32.65%
1009 MEDIAN - Số trung vị 16 54 29.63%
1012 CGRAPH - Đồ thị 16 56 28.57%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 16 34 47.06%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 16 29 55.17%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 17 41 41.46%
1286 SHOES - Chọn giày 17 47 36.17%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%