Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
253 BRIDGE - Qua cầu 15 76 19.74%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 16 73 21.92%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
2333 BEAUTARR 16 57 28.07%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 16 30 53.33%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 40 40.00%
839 KRYP6 16 49 32.65%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 16 25 64.00%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
625 FUNCTION 16 19 84.21%
1143 SEQ2015 16 48 33.33%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%
1409 TABLE 16 133 12.03%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 16 68 23.53%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 83 19.28%
1477 XQUERY - Truy vấn 16 165 9.70%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 114 14.04%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 16 32 50.00%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 16 125 12.80%