Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1339 TRICITY - Ba thành phố 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
878 TRIMINOS 0.00%
882 WTREE 0.00%
1397 SSEQ 0.00%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%
970 SKIING - Trượt tuyết 0.00%
1276 FERRIES 0.00%
1279 MODSUM - Tổng dư 0.00%