Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 224 439 51.03%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 225 500 45.00%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 234 614 38.11%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 236 500 47.20%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 238 514 46.30%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%
3 COPYCAT - Sao chép 250 2106 11.87%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 256 463 55.29%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 296 563 52.58%
181 SUM - Tính tổng 312 595 52.44%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 323 756 42.72%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 345 638 54.08%
2 HELLO - Hello, World! 596 1007 59.19%
1 PLUS - A cộng B 892 1596 55.89%