Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#26027 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3428 K C++ / 318 B Đoàn Công Chiến 2021-01-19 9:33:21
#25994 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1135 ms 3412 K C++ 17 / 333 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-19 9:26:42
#26008 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1128 ms 3456 K C++ 17 / 335 B Đặng Thái Sơn 2021-01-19 9:29:24
#26001 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3348 K C++ 17 / 339 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2021-01-19 9:28:11
#50695 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1110 ms 3420 K C++ / 343 B Onii Chan 2021-10-11 13:11:17
#26046 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1112 ms 3456 K C++ / 355 B Bùi Tâm Đan 2021-01-19 9:43:04
#26031 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1145 ms 6520 K C++ 17 / 361 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-19 9:34:45
#50970 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1108 ms 3452 K C++ / 390 B Xuân 2021-10-13 1:25:25
#83657 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1150 ms 6608 K C++ 17 / 423 B TH? 2022-05-13 2:55:40
#58764 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3432 K C++ / 425 B Trần Khắc Triều 2021-11-22 0:26:12
#26003 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1181 ms 3396 K C++ 17 / 428 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-19 9:28:20
#26035 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3408 K C++ 17 / 431 B Chu Minh Quân 2021-01-19 9:35:30
#26048 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1126 ms 3444 K C++ 17 / 431 B Trần Trung Đức 2021-01-19 9:44:39
#26010 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1119 ms 3420 K C++ 17 / 431 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:29:37
#44628 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1147 ms 3424 K C++ 11 / 431 B hihihi1 2021-08-19 13:42:40
#48416 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1115 ms 3440 K C++ / 431 B Đỗ Anh Huy 2021-09-20 11:52:53
#72890 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1142 ms 3404 K C++ 14 / 431 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:22:39
#123168 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1110 ms 3416 K C++ 17 / 431 B . 2023-02-28 11:25:49
#26036 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1173 ms 3432 K C++ / 433 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-19 9:35:40
#26050 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1155 ms 3412 K C++ 17 / 437 B Lê Minh Tâm 2021-01-19 9:52:29
#25993 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1138 ms 3428 K C++ 17 / 439 B Trùm CUỐI 2021-01-19 9:25:30
#26107 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1105 ms 3448 K C++ 17 / 439 B Tạ Thu Hà 2021-01-19 14:54:20
#25998 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1148 ms 3460 K C++ 17 / 442 B Nguyễn Bình An 2021-01-19 9:27:30
#26042 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1125 ms 3444 K C++ 17 / 442 B Trần Khánh Linh 2021-01-19 9:36:48
#84551 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1118 ms 3372 K C++ / 449 B hm123 2022-05-23 14:25:28
#26022 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1188 ms 6500 K C++ 17 / 451 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-19 9:31:50
#57215 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1171 ms 6544 K C++ 17 (Clang) / 461 B ThMinh 2021-11-14 8:10:38
#25803 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1948 ms 6528 K C++ 17 / 569 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-18 8:42:00
#57201 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1191 ms 12720 K C++ 17 / 576 B LAM DEP TRAI 2021-11-14 7:59:35
#35746 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1048 ms 6520 K C++ 17 / 582 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-04-24 15:05:12
#93846 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1017 ms 6536 K C++ 17 / 586 B TKduybich 2022-10-11 9:41:03
#26144 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1001 ms 9476 K Pascal / 919 B Khuyen Tran 2021-01-20 8:45:39
#74544 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1132 ms 3444 K C++ 14 / 933 B Nguyễn Minh Đức 2022-02-19 0:44:27
#34142 #246. ACM - Lập trình viên vũ trụ Accepted 100 1019 ms 9476 K Pascal / 946 B Lâm Khánh An 2021-04-11 1:59:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: